GDPR

Legislativa kamerových systémů z hlediska
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679

GDPR

Dne 25. května letošního roku se pro Českou republiku stalo závazné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení), ve zkratce známé jako GDPR (General Data Protection Regulation).
Uvedením v platnost nové nařízení mění i český zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jeho výsledná podoba je stále ve zpracování, ale konkrétní § 16 o oznamovací povinnosti již neplatí.
Formulář pro registraci kamerového systému byl z webových stránek ÚOOÚ stažen.
Nové nařízení se týká i kamerových systémů se záznamem, protože jde prokazatelně o automatizovaně prováděný záznam monitorovaného veřejného prostoru za účelem pořizovaných informací a záznamů k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním.
Stručně řečeno, za sbírání osobních údajů lze považovat každý kamerový systém, který umožňuje nahrávání obrazu se zpětnou možností identifikace fyzických osob.Abychom porozuměli všem zásadním změnám a z nich vyplývajícím povinnostem, rozdělme si kamerový systém do tří základních bodů.
1. Správce - každý kamerový systém, který podléhá novému nařízení nyní musí mít správce.
Je jedno, zda jde o bezpečnostní kamerový systém letiště nebo jen malý systém rodinného domu (zde je automaticky správcem majitel nebo majitelka). Osoba správce má nejen zcela zásadní roli, ale i mnoho povinností. Je odpovědný za celkový provoz kamerového systému, za ochranu ukládaných dat a také za komunikaci se subjekty údajů (nahrávané osoby) a s úřady. Správce může určit svého zástupce a další osoby, které budou mít přístup do záznamů (tzv. zpracovatelé). Je odpovědný za založení a vedení provozní knihy, ve které jsou uvedeny všechny základní povinné údaje o kamerovém systému požadované novým nařízením a dále o všech zpracovatelích a jejich právech, zpracovávání, údržbě systému, revizích, stahování záznamů a tak dále. Správce tedy musí mít přehled o každém zásahu do systému a vést záznam o všech stažených nahrávkách.
2. Subjekt údajů - subjektem údajů je každá osoba, která je zaznamenávána kamerovým systémem. Nové nařízení dává subjektům údajů práva ve smyslu dosažení svých práv k získání informací od zpracovatele. Mezi tyto informace patří základní informace o kamerovém systému, například účel monitorování a doba ukládání nahrávek, vše ale musí být podáno písemnou formou (papír, email) a zpracovatel má 30 dnů na odpověď.
3. Kamerový systém - správce kamerového systému je povinen provozovat kamerový systém takovým způsobem, aby zbytečně nezasahoval do veřejného prostoru a soukromí osob. Správce by měl být schopen před úřady i subjekty údajů obhájit, co kamerový systém monitoruje a po jakou dobu jsou nahrávky ukládány. Podobně, jako vedení provozní knihy i samotné záznamové zařízení by mělo mít vlastní tzv. LOG souborový list, ve kterém se ukládají veškeré údaje o přístupech správce a zpracovatelů. Samotné záznamové zařízení, ve kterém jsou záznamy ukládány, musí být zabezpečeno před krádeží a nemělo by být volně přístupné z veřejného prostoru. Doporučuje se uzamknout ho v plechovém boxu, rozvaděči či technické místnosti s omezeným přístupem osob. Monitorovaný prostor, pokud se jedná o veřejné prostory nebo prostory kam může jakákoliv osoba vstoupit z veřejného prostoru, musí být jasně označeny oznámením o monitorování prostoru s nahráváním. Dále by takové oznámení mělo obsahovat kontakt na provozovatele nebo správce a také samotný účel zpracování. Je-li každý subjekt údajů v monitorovaném prostoru správně informován o kamerovém systému, svým vstupem v podstatě činí souhlas s nahráváním.
Závěrem:
Evropská legislativa o ochraně osobních údajů nijak výrazně neomezuje instalace nových kamerových systémů se záznamem, ale shrnuje veškeré povinnosti na správce samotné a dává podnět k lepšímu zabezpečení ukládaných osobních údajů tak, aby nedocházelo k jejich úniku.
U stávajících instalací bude často nutné udělat kontrolu a celý kamerový systém přizpůsobit nově zavedenému nařízení.